Lena

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej Administratora wobec użytkowników w domenie lena.com.pl we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych

1.1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest:
– Lena Wilków Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 21 Nowy Kościół 59-540 Świerzawa (dalej Administrator). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iodo@lena.com.pl , lub listownie na wskazany wyżej adres.
– Lena Serwis Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 21 Nowy Kościół 59-540 Świerzawa (dalej Administrator). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iodo@lena.com.pl , lub listownie na wskazany wyżej adres.

1.2. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu;

a) niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,

b) kontaktu i komunikacji, w tym w sprawach składania i przyjmowania zamówień, zawierania i realizacji umów,

c) sprawozdawczości rachunkowej i finansowej,

d) dochodzenia roszczeń,

e) rekrutacji, zatrudnienia,

f) zabezpieczenia mienia i osób przebywających na terenie zakładu.

1.1.1. W tych celach Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie nazwa firmy, NIP, REGON, numer rachunku bankowego do przelewów/zwrotu środków.

1.1.2. W przypadku zawierania umowy (dane identyfikacyjne i teleadresowe), podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy.

1.1.3. W przypadku rekrutacji i zatrudnienia podanie danych wynikających z przepisów prawa m.in. kodeksu pracy jest obligatoryjne (dane identyfikacyjne, teleadresowe i inne przewidziane prawem np. uprawnienia, zainteresowania etc). W razie, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne, dane będą przetwarzane na podstawie zgody, co będzie wynikać z treści udzielonej zgody.

1.2. Przetwarzanie odbywa się na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, a także w zakresie danych osobowych podawanych przez Państwa w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. złożenia zamówienia, odpowiedzi na pytania, komunikacji itp.
b) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. w celu wystawiania faktur, jak również dla celów sprawozdawczości rachunkowej i finansowej, w celu rekrutacji , zatrudnienia
c) art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. przesłania informacji handlowych, jak również w celu marketingu bezpośredniego, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej czy też prowadzenia monitoringu na terenie firmy, realizacji umowy w przypadku konieczności podania danych swoich pracowników, podwykonawców etc
d) art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia- w razie wyrażenia zgody, w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne.

1.3. Administrator może wykorzystać także informacje zawarte w plikach cookies w celach usprawnienia funkcjonowania strony oraz wyświetlania reklam. Dostarczanie danych o aktywności użytkowników na stronie. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego stronę www.lena.com.pl jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.
Witryna internetowa www.lena.com.pl stosuje tzw. Cookies (ciasteczka), informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które to serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego
Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą połaczenia, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Lena Wilków Sp.z.o.o./Lena Serwis Sp.z o.o. dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie.
Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym

1.4. W odniesieniu do Państwa danych osobowych, Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, decyzji będących wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania w rozumieniu Rozporządzenia.

1.5. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych, jak również przez czas niezbędny dla pozostałych celów przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte. W przypadku rekrutacji, zatrudnienia Administrator przechowuje Państwa dane przez okresy wskazane w przepisach prawa, jak i wewnętrznych przepisach firmy.

2. Prawa osoby, której dane dotyczą

2.1 Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.

2.1. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:

2.1.1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

2.1.2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

2.1.3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych ? do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

2.1.4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;

2.1.5. w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację, a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane.

2.2. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

2.3. Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed wykonaniem przysługujących Państwu uprawnień możemy zwrócić się o potwierdzenie tożsamości, w takim zakresie aby udzielona odpowiedź trafiła do wiadomości osoby uprawnionej.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3.1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne, np. jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi lub umowy, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.

3.2. Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą Polityką Prywatności. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody, w sposób określony w ramach zgody, np. przez zaznaczenie odpowiedniego okienka lub opcjonalny wybór wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody.

3.3. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona.

3.4. Ponadto mogą Państwo zawsze wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 6 niniejszej Polityki Prywatności.

3.5. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych

4.1. Administrator może korzystać również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług poczty elektronicznej, dostawców usług programów np. ENOVA, dostawców usług wysyłkowych, transportowych, medycznych. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Jeśli dane podmioty nie są samodzielnymi administratorami, przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. Podmioty te przestrzegają wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom.
4.2. Administrator przekazuje również dane uprawnionym organom działających na podstawie i w granicach prawa (PUP, ZUS, KAS, Sąd , Prokuratura, Komornik Sądowy etc)
4.3. Ponadto, w związku z korzystaniem przez Administratora z określonych usług dane mogą być przekazywane poza obszar EOG, ale tylko pod warunkiem istnienia gwarancji zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, np. wynikających z uczestnictwa podmiotu w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.

6. Dane kontaktowe

Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: iodo@lena.com.pl
lub pisemnie na adres: Lena Wilków Sp. z o.o. Nowy Kościół ul Fabryczna 21 59-540 Świerzawa w przypadku tego Administratora,
lub pisemnie na adres Lena Serwis Sp. z o.o. Nowy Kościół ul Fabryczna 21 59-540 Świerzawa , drogą elektroniczną na adres iodo@lena.com.pl w przypadku tego Administratora.

Stan na dzień 16.03.2020
Dodatkowo informujemy, iż obszar prowadzonej działalności objęty jest systemem monitoringu. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji art. 13 Rozporządzenia znajdują się w obowiązku informacyjnym przy wjeździe na teren zakładu jak i na tablicach informacyjnych wewnątrz zakładu. W przypadku pracowników i współpracowników dodatkowo obowiązek ten realizowany jest w momencie podjęcia zatrudnienia.

Secured By miniOrange